คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
2/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ และ วรวิช วสาคารวะ
  • ISBN :9789744145901
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 73
  • ขนาดไฟล์ : 1.60 MB
การทำาข้อสอบในส่วน Writing คือ การทำาความเข้าใจรูปประโยคเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของคำาแต่ละคำที่เรียบเรียงกันออกมาเป็นประโยคเพื่อค้นหาจุดที่ผิดหลักไวยากรณ์คุณจะต้องพิจารณาโดยละเอียดว่าคำแต่ละคำที่ประกอบอยู่ในประโยคตรงหน้ามีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร เพราะฉะนั้นห้ามตอบคำถามด้วยการอ่านประโยครวม ๆ แล้วดูว่าจุดไหนคือจุดที่คุณรู้สึก “ไม่คุ้น” หรือ “แปลก ๆ” เป็นอันขาด ในทางตรงกันข้าม คุณก็ต้องจำเอาไว้เสมอว่าข้อสอบ Writing ไม่ใช่ข้อสอบในส่วน Reading ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องอ่านเพื่อทำความเข้าใจความหมายของประโยคเหล่านั้นอย่างละเอียด