Nanmeebooks

My introvert story แค่คนเก็บตัว

โทษที ไม่ว่างเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร

ฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่ ฉันแค่อายุ 30

เทคนิคพูดพร้อมให้ใช้ สื่อสารอย่างไรให้แฮปปี้