ธุรกิจ กฎหมายและการบริหารจัดการ

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ : การเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสินค้า

หลักการตลาดสมัยใหม่

ภาวะผู้นำกับการจัดการ : LEADERSHIP AND MANAGEMENT

การสื่อสารทางการบริหาร COMMUNICATION TO ADMINISTRATION

หลักการบัญชี : Principles of Accounting

ทักษะการบริหารโครงการ

การสร้างนวัตกรรมให้เป็น core Competency

ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม

การบริหารโครงการ

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การบริหารการขาย

คัมภีร์นักนวัตกรรม

เรียนลัดการตลาด MBA Harvard

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Communicative Business English (Intermediate)

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

English for Import-Export Business

การพยากรณ์ทางธุรกิจ

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรด้านการบัญชี

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ปรับปรุงใหม่

ระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ ฉบับแก้ไขปรับปรุง

การแปลเชิงธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย