ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

คนดีศรีอยุธยา พ.8 (ปรับปรุง)

2475 ราสดรส้างชาติ

ใต้เงาปฏิวัติ:การสืบราชการลับและความคาดหวังของราษฎรหลัง 2475

ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์: จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม