หนังสือใหม่ล่าสุด

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ : การเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสินค้า

เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 1

พิชิตข้อสอบ CU-TEP READING

พิชิตข้อสอบ CU-TEP WRITING

แนวข้อสอบ CU-TEP Writing & Reading

TU - GET VOLUME 1

TU - GET VOLUME 2

My introvert story แค่คนเก็บตัว

โทษที ไม่ว่างเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร

หลักการตลาดสมัยใหม่

ภาวะผู้นำกับการจัดการ : LEADERSHIP AND MANAGEMENT

Digital SAT Vocab -- 100 practices

Digital SAT Writing -- 100 practices

Digital SAT Math -- 6 practice tests

การสื่อสารทางการบริหาร COMMUNICATION TO ADMINISTRATION

หลักการบัญชี : Principles of Accounting

คนดีศรีอยุธยา พ.8 (ปรับปรุง)

2475 ราสดรส้างชาติ

ใต้เงาปฏิวัติ:การสืบราชการลับและความคาดหวังของราษฎรหลัง 2475

การบัญชีขั้นต้น 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

การบัญชีขั้นกลาง 2

Japan Salaryman เป็นได้มากกว่ามนุษย์เงินเดือน

ฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่ ฉันแค่อายุ 30

เทคนิคพูดพร้อมให้ใช้ สื่อสารอย่างไรให้แฮปปี้

เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน

GRAMMAR ภาษาอังกฤษ (WORD&SENTENCE)

ทักษะการบริหารโครงการ

การสร้างนวัตกรรมให้เป็น core Competency

ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคนวัตกรรม

การบริหารโครงการ

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การบริหารการขาย

คัมภีร์นักนวัตกรรม

เรียนลัดการตลาด MBA Harvard

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Communicative Business English (Intermediate)

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

English for Import-Export Business

การพยากรณ์ทางธุรกิจ

พื้นฐานการโปรแกรมสำหรับแอนดรอย์

English for Job Applications

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรด้านการบัญชี

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์: จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม

ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ปรับปรุงใหม่

สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล

ระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ ฉบับแก้ไขปรับปรุง

หลักสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

หลักการแปล ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9