CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS

การบัญชีขั้นต้น 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

พิบัติภัย - ภัยพิบัติ ในโลกสมัยใหม่

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์ OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2

การออกแบบนวัตกรรมอาหาร

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

กาวเมล็ดมะขามในงานศิลปะ