วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

พื้นฐานการโปรแกรมสำหรับแอนดรอย์

English for Job Applications

ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ปรับปรุงใหม่

สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล

การค้นคืนสารสนเทศ Information Retrieval (พิมพ์ครั้งที่ 2)