ดร.จิรภัทร แจ้งจำรัส

พูดภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันตามหลักสัทศาสตร์ Phonetics for Speaking American English