การศึกษา และสื่อการสอน

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ : การเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสินค้า

เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 1

พิชิตข้อสอบ CU-TEP READING

พิชิตข้อสอบ CU-TEP WRITING

แนวข้อสอบ CU-TEP Writing & Reading

TU - GET VOLUME 1

TU - GET VOLUME 2

Digital SAT Vocab -- 100 practices

Digital SAT Writing -- 100 practices

Digital SAT Math -- 6 practice tests

หลักการบัญชี : Principles of Accounting

การบัญชีขั้นต้น 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

การบัญชีขั้นกลาง 2

เทคนิคพูดพร้อมให้ใช้ สื่อสารอย่างไรให้แฮปปี้

เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน

GRAMMAR ภาษาอังกฤษ (WORD&SENTENCE)

ทักษะการบริหารโครงการ

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Communicative Business English (Intermediate)

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

English for Import-Export Business

การพยากรณ์ทางธุรกิจ

พื้นฐานการโปรแกรมสำหรับแอนดรอย์

English for Job Applications

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรด้านการบัญชี

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์: จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม

ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ปรับปรุงใหม่

สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล

ระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ ฉบับแก้ไขปรับปรุง

หลักสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

หลักการแปล ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9

University English :Intermediate (Second Edition)

การค้นคืนสารสนเทศ Information Retrieval (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Writing through Reading : จากการอ่าน-สู่การเขียน

องค์การและการจัดการ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development

A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ