ภาษาไทย

TU - GET VOLUME 1

TU - GET VOLUME 2

Communicative Business English (Intermediate)

English for Job Applications

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

หลักการแปล ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9

University English :Intermediate (Second Edition)

Writing through Reading : จากการอ่าน-สู่การเขียน

English for cross-cultural understanding

การแปลเชิงธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย