สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU - GET VOLUME 1

TU - GET VOLUME 2

การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Communicative Business English (Intermediate)

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

English for Import-Export Business

การพยากรณ์ทางธุรกิจ

พื้นฐานการโปรแกรมสำหรับแอนดรอย์

English for Job Applications

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรด้านการบัญชี

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์: จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม

ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ปรับปรุงใหม่

สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล

ระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ ฉบับแก้ไขปรับปรุง

หลักสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

หลักการแปล ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9

University English :Intermediate (Second Edition)

การค้นคืนสารสนเทศ Information Retrieval (พิมพ์ครั้งที่ 2)

Writing through Reading : จากการอ่าน-สู่การเขียน

English for cross-cultural understanding

การแปลเชิงธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย