คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : มณฑลี ศาสนนันทน์
  • ISBN :9786163141095
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 122
  • ขนาดไฟล์ : 1.43 MB
หนังสือเล่มนี้เหมาะสมสําหรับผู้บริหารองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นักศึกษา ในสาขาการจัดการเทคโนโลยีหรือสาขาการบริหารธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาของหนังสือ ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและกรณีตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ที่จําเป็นเกี่ยวกับ การเลือกใช้เทคโนโลยี การกําหนดกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนและการทํานายเทคโนโลยี การจัดหาและใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสอดแทรกกรณีศึกษาทั้งจากองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 วงจรชีวิตของเทคโนโลยี บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์วัตกรรม บทที่ 4 กลยุทธ์เทคโนโลยี บทที่ 5 การวางแผนการทำนายเทคโนโลยี บทที่ 6 การรับเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี บทที่ 7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
หนังสือเล่มนี้เหมาะสมสําหรับผู้บริหารองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นักศึกษา ในสาขาการจัดการเทคโนโลยีหรือสาขาการบริหารธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาของหนังสือ ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและกรณีตัวอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ที่จําเป็นเกี่ยวกับ การเลือกใช้เทคโนโลยี การกําหนดกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนและการทํานายเทคโนโลยี การจัดหาและใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสอดแทรกกรณีศึกษาทั้งจากองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วงจรชีวิตของเทคโนโลยี
บทที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์วัตกรรม
บทที่ 4 กลยุทธ์เทคโนโลยี
บทที่ 5 การวางแผนการทำนายเทคโนโลยี
บทที่ 6 การรับเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
บทที่ 7 การถ่ายทอดเทคโนโลยี