คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
  • ISBN :9786163145673
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 224
  • ขนาดไฟล์ : 21.14 MB
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ เพราะเป็นกระบวนการที่มีมูลค่าสูง มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและผู้คนเป็นจำนวนมาก การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งจึงมีความแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพ กฎหมาย เศรษฐกิจ สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของแต่ละพื้นที่ องค์ความรู้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบริบทของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศไทยต่อไปภายภาคหน้า
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ เพราะเป็นกระบวนการที่มีมูลค่าสูง มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและผู้คนเป็นจำนวนมาก การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งจึงมีความแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพ กฎหมาย เศรษฐกิจ สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของแต่ละพื้นที่ องค์ความรู้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในบริบทของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศไทยต่อไปภายภาคหน้า