คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สุชารัช ริมกีรติกุล
  • ISBN :9786163146571
  • ภาษา : Eng
  • จำนวนหน้า : 229
  • ขนาดไฟล์ : 12.67 MB
"English for Import-Export Business" เล่มนี้ เน้นพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีความสนใจธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ซึ่งนับวันจะเพิ่มความสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื้อหาแบ่งเป็น 6 บทตามหัวข้อที่มีความสำคัญต่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อาทิ การแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์กรระหว่างประเทศ และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่ละบทแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ได้แก่ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ไวยากรณ์และการเขียนในระดับย่อหน้า การฟัง-การพูด รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์ม พร้อมด้วยแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนและตรวจสอบความเข้าใจ สารบัญ Unit 1 Currency Exchange Unit 2 International Organizations Unit 3 Border Trade Unit 4 Copyright and Intellectual Property Unit 5 Containerization Unit 6 Electronic Commerce : Growing Worldwide Trend
"English for Import-Export Business" เล่มนี้ เน้นพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีความสนใจธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ซึ่งนับวันจะเพิ่มความสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื้อหาแบ่งเป็น 6 บทตามหัวข้อที่มีความสำคัญต่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อาทิ การแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์กรระหว่างประเทศ และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แต่ละบทแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ได้แก่ การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ไวยากรณ์และการเขียนในระดับย่อหน้า การฟัง-การพูด รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์ม พร้อมด้วยแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนและตรวจสอบความเข้าใจ
สารบัญ
Unit 1 Currency Exchange
Unit 2 International Organizations
Unit 3 Border Trade
Unit 4 Copyright and Intellectual Property
Unit 5 Containerization
Unit 6 Electronic Commerce : Growing Worldwide Trend