คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : เอกจิตต์ จึงเจริญ
  • ISBN :9786163142887
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 499
  • ขนาดไฟล์ : 11.28 MB
ตำรา การพยากรณ์ทางธุรกิจ เล่มนี้เขียนขึ้นจาก ประสบการณ์ของผู้เขียนในการสอนวิชาการพยากรณ์ทางธุรกิจให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ีและปริญญาโทในสถาบันระดับอุดมศึกษาเป็น ระยะเวลามากกว่าสิบปี เนื้อหาของตำราในแต่ ่ละบทประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการพยากรณ์ในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างจาก ข้อมูลจริง ผลลัพธ์จากโปรแกรมพยากรณ์ การวิเคราะห์พร้อมคำอธิบายโดยละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี ีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนเนื้อหาและฝึก ปฏิบัติ สารบัญ - บทที่ 1 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting) - บทที่ 2 สถิติที่สำคัญสำหรับการพยากรณ์ (Important Statistics for Forecasting) - บทที่ 3 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages Method) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ - บทที่ 4 วิธีการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Method) - บทที่ 5 วิธีการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Method) - บทที่ 6 วิธีแยกองค์ประกอบ (Time-Series Decomposition Method) - บทที่ 7 วิธี Box-Jenkins: ARIMA Models - บทที่ 8 วิธีรวมผลพยากรณ์ (Combined Forecast Method) ฯลฯ
ตำรา การพยากรณ์ทางธุรกิจ เล่มนี้เขียนขึ้นจาก ประสบการณ์ของผู้เขียนในการสอนวิชาการพยากรณ์ทางธุรกิจให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ีและปริญญาโทในสถาบันระดับอุดมศึกษาเป็น ระยะเวลามากกว่าสิบปี เนื้อหาของตำราในแต่ ่ละบทประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการพยากรณ์ในรูปแบบต่างๆ ตัวอย่างจาก ข้อมูลจริง ผลลัพธ์จากโปรแกรมพยากรณ์ การวิเคราะห์พร้อมคำอธิบายโดยละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี ีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนเนื้อหาและฝึก ปฏิบัติ

สารบัญ
- บทที่ 1 การพยากรณ์ทางธุรกิจ (Business Forecasting)
- บทที่ 2 สถิติที่สำคัญสำหรับการพยากรณ์ (Important Statistics for Forecasting)
- บทที่ 3 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages Method) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- บทที่ 4 วิธีการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Method)
- บทที่ 5 วิธีการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Method)
- บทที่ 6 วิธีแยกองค์ประกอบ (Time-Series Decomposition Method)
- บทที่ 7 วิธี Box-Jenkins: ARIMA Models
- บทที่ 8 วิธีรวมผลพยากรณ์ (Combined Forecast Method)
ฯลฯ