คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : จตุรงค์ นภาธร
  • ISBN :9786163143754
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 190
  • ขนาดไฟล์ : 4.16 MB
หนังสือเล่มนี้บรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล (Recruitment and Selection of Human Resources in the Digital Era) โดยเน้นกล่าวถึงแนวคิดเบื้องต้น ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล การสร้างแบรนด์นายจ้าง เพื่อการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล และเครื่องมือและช่องทางต่างๆ ที่จะใช้ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึงมากนักทั้งในตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการต่างๆ ในปัจจุบัน ทั้งการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดิจิทัล เช่น การใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ(YouTube) ลิงค์อิน (LinkedIn) เว็บไซต์ของตัวองค์การหรือบริษัทเอง การตรวจสอบและประเมินผู้สมัครงานทางออนไลน์ (Online Assessment and Screening) และการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ (Video Screening) เป็นต้น การจัดนิทรรศการจัดหางานแบบเสมือนจริง การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ด้วยการแนะนำของพนักงานในองค์การ (Employee Referral Strategy) โปรแกรมการฝึกงานภาคฤดูร้อน (Internship Management) และการใช้บริษัทจัดหางาน (Executive Search Firm)
หนังสือเล่มนี้บรรยายเนื้อหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล (Recruitment and Selection of Human Resources in the Digital Era) โดยเน้นกล่าวถึงแนวคิดเบื้องต้น ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล การสร้างแบรนด์นายจ้าง เพื่อการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล และเครื่องมือและช่องทางต่างๆ ที่จะใช้ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึงมากนักทั้งในตำรา หนังสือ และบทความทางวิชาการต่างๆ ในปัจจุบัน ทั้งการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดิจิทัล เช่น การใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ(YouTube) ลิงค์อิน (LinkedIn) เว็บไซต์ของตัวองค์การหรือบริษัทเอง การตรวจสอบและประเมินผู้สมัครงานทางออนไลน์ (Online Assessment and Screening) และการคัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ (Video Screening) เป็นต้น การจัดนิทรรศการจัดหางานแบบเสมือนจริง การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ด้วยการแนะนำของพนักงานในองค์การ (Employee Referral Strategy) โปรแกรมการฝึกงานภาคฤดูร้อน (Internship Management) และการใช้บริษัทจัดหางาน (Executive Search Firm)