คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์
  • ISBN :9786163143730
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 322
  • ขนาดไฟล์ : 26.32 MB
ปัจจุบันระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากระบบงานวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้แต่มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ไปสู่การพัฒนาความสามารถในการนำผลงานวิจัยไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าเชิงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation System) และเทคโนโลยีทางการเงิน FinTech ที่เข้ามามีบทบาทต่อการปฏิวัติทางดิจิทัล หรือ Digital Revolution ระบบการชำระเงิน และอุตสาหกรรมการธนาคารของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นการพัฒนาระบบนวัตกรรมทางการเงิน จึงนับเป็นโอกาสในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตอย่างมีศักยภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี FinTech เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีในระยะเริ่มต้นหรือ FinTech Start-ups หนังสือ ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี (Financial Innovation System towards Technology Commercialization) นี้ เป็นฉบับปรับปรุงใหม่จากหนังสือการบริหารเงินร่วมลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ (Venture Capital Management and Technology Commercialization) ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้เขียนได้เพิ่มเติมแนวคิดสมัยใหม่ด้าน FinTech รวมทั้งประเด็นใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและกรณีศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศและประเทศไทย ทำให้หนังสือฉบับปรับปรุงใหม่เล่มนี้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรการบริหารการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัยนโยบาย และผู้สนใจทั่วไป
ปัจจุบันระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากระบบงานวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้แต่มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ไปสู่การพัฒนาความสามารถในการนำผลงานวิจัยไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าเชิงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation System) และเทคโนโลยีทางการเงิน FinTech ที่เข้ามามีบทบาทต่อการปฏิวัติทางดิจิทัล หรือ Digital Revolution ระบบการชำระเงิน และอุตสาหกรรมการธนาคารของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นการพัฒนาระบบนวัตกรรมทางการเงิน จึงนับเป็นโอกาสในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตอย่างมีศักยภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี FinTech เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีในระยะเริ่มต้นหรือ FinTech Start-ups หนังสือ ระบบนวัตกรรมทางการเงินเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี (Financial Innovation System towards Technology Commercialization) นี้ เป็นฉบับปรับปรุงใหม่จากหนังสือการบริหารเงินร่วมลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ (Venture Capital Management and Technology Commercialization) ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้เขียนได้เพิ่มเติมแนวคิดสมัยใหม่ด้าน FinTech รวมทั้งประเด็นใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและกรณีศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันวิจัยในต่างประเทศและประเทศไทย ทำให้หนังสือฉบับปรับปรุงใหม่เล่มนี้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรการบริหารการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัยนโยบาย และผู้สนใจทั่วไป