คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : วิกานดา พรสกุลวานิช
  • ISBN :9786163148131
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 219
  • ขนาดไฟล์ : 4.09 MB
หนังสือเรื่อง “สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล” (Media and Communication Effects in a Digital Era) ได้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องอิทธิพลของสื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความสำคัญของการใช้สื่อและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อคนในสังคมและภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีสื่อใหม่เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ระบบดิจิทัล ระบบอัจฉริยะ และนวัตกรรม เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการสื่อสารและการดำเนินชีวิต โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ได้ส่งผลต่อกระบวนการสื่อสารทั้งระบบ ทั้งยังทำให้เกิดการชะงักงันทางดิจิทัลและเทคโนโลยี ดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อความเข้าใจการสื่อสารของพลเมืองในสังคมดิจิทัล รวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อการดำเนินชีวิต การดำรงความสัมพันธ์ และการมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดีและมีคุณภาพ สารบัญ บทที่ 1 สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล บทที่ 2 สื่อและผลของการสื่อสารต่อบุคคลและความสัมพันธ์ บทที่ 3 สื่อและผลของการสื่อสารต่อสังคมและความเป็นอยู่ บทที่ 4 สื่อและผลของการสื่อสารต่อการบริหารการสื่อสารองค์กร บทที่ 5 สื่อและผลของการสื่อสารต่อการตลาดและการสื่อสาร ฯลฯ
หนังสือเรื่อง “สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล” (Media and Communication Effects in a Digital Era) ได้จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องอิทธิพลของสื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความสำคัญของการใช้สื่อและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อคนในสังคมและภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีสื่อใหม่เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ระบบดิจิทัล ระบบอัจฉริยะ และนวัตกรรม เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการสื่อสารและการดำเนินชีวิต โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ได้ส่งผลต่อกระบวนการสื่อสารทั้งระบบ ทั้งยังทำให้เกิดการชะงักงันทางดิจิทัลและเทคโนโลยี ดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อความเข้าใจการสื่อสารของพลเมืองในสังคมดิจิทัล รวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพื่อการดำเนินชีวิต การดำรงความสัมพันธ์ และการมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดีและมีคุณภาพ

สารบัญ
บทที่ 1 สื่อและผลของการสื่อสารในยุคดิจิทัล
บทที่ 2 สื่อและผลของการสื่อสารต่อบุคคลและความสัมพันธ์
บทที่ 3 สื่อและผลของการสื่อสารต่อสังคมและความเป็นอยู่
บทที่ 4 สื่อและผลของการสื่อสารต่อการบริหารการสื่อสารองค์กร
บทที่ 5 สื่อและผลของการสื่อสารต่อการตลาดและการสื่อสาร
ฯลฯ