คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : เกรียง กิจบำรุงรัตน์
  • ISBN :9786163146076
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 333
  • ขนาดไฟล์ : 18.15 MB
หนังสือ หลักสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนในวิชาดังกล่าว และเพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาหลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปนี้ ได้ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้อันเป็นประโยชน์ในอนาคต สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ (Introduction to Statistics) บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Elementary Data Analysis) บทที่ 3 ความน่าจะเป็น (Probability) บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น (Random Variables and Probability Distribution) บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Probability Distribution) บทที่ 6 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง (Continuous Probability Distribution) บทที่ 7 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation of Parameters) บทที่ 8 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) บทที่ 9 การทดสอบแบบไคกำลังสอง (Chi-Square Tests) บทที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) ฯลฯ
หนังสือ หลักสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนในวิชาดังกล่าว และเพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาหลักสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปนี้ ได้ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้อันเป็นประโยชน์ในอนาคต

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ (Introduction to Statistics)
บทที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Elementary Data Analysis)
บทที่ 3 ความน่าจะเป็น (Probability)
บทที่ 4 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น (Random Variables and Probability Distribution)
บทที่ 5 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Probability Distribution)
บทที่ 6 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง (Continuous Probability Distribution)
บทที่ 7 การประมาณค่าพารามิเตอร์ (Estimation of Parameters)
บทที่ 8 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
บทที่ 9 การทดสอบแบบไคกำลังสอง (Chi-Square Tests)
บทที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA)
ฯลฯ