คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : พิมพันธุ์ เวสสะโกศล
  • ISBN :9786163144763
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 224
  • ขนาดไฟล์ : 7.25 MB
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นงานที่ยาก เพราะต้องสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทำงานแปลได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้กระบวนการแปลที่เป็นขั้นตอน อันจะนำไปสู่การแปลที่มีคุณภาพ ในตอนแรกจะเป็นการนำเสนอข้อความรู้ด้านวิชาการแปลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานแปล และตอนที่สองจะเป็นการฝึกหัดแปลงานเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้กระบวนการแปล งานเขียนที่นำมาใช้ในการฝึกแปล เป็นงานที่มีการใช้จริงในสังคมปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง จึงมีแนวคำตอบพร้อมคำอธิบายเช่นเดียวกับในห้องเรียน ดังนั้นเมื่อศึกษาเนื้อหาและฝึกหัดแปลในหนังสือเล่มนี้แล้ว จะสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ สารบัญ ตอนที่ 1 หลักการแปล (Principles of Translation) - บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการแปล (Basic Concepts in Translation) - บทที่ 2 กระบวนการแปล (Process of Translating) - บทที่ 3 กลวิธีในการแปล (Translating Strategies) ตอนที่ 2 การแปลงงานเขียนประเภทต่าง ๆ (Translating Different Genres) - ประเภทของงานเขียน (Writing Genres) - บทที่ 4 การเขียนพรรณนาความ (Descriptive Genre) - บทที่ 5 การเขียนเล่าเหตุการณ์ (Narrative Genre) - บทที่ 6 การเขียนอธิบายความ (Expository Genre) - บทที่ 7 การเขียนจูงใจ (Persuasive Genre)
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นงานที่ยาก เพราะต้องสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทำงานแปลได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้กระบวนการแปลที่เป็นขั้นตอน อันจะนำไปสู่การแปลที่มีคุณภาพ ในตอนแรกจะเป็นการนำเสนอข้อความรู้ด้านวิชาการแปลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานแปล และตอนที่สองจะเป็นการฝึกหัดแปลงานเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้กระบวนการแปล งานเขียนที่นำมาใช้ในการฝึกแปล เป็นงานที่มีการใช้จริงในสังคมปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง จึงมีแนวคำตอบพร้อมคำอธิบายเช่นเดียวกับในห้องเรียน ดังนั้นเมื่อศึกษาเนื้อหาและฝึกหัดแปลในหนังสือเล่มนี้แล้ว จะสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ

สารบัญ
ตอนที่ 1 หลักการแปล (Principles of Translation)
- บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการแปล (Basic Concepts in Translation)
- บทที่ 2 กระบวนการแปล (Process of Translating)
- บทที่ 3 กลวิธีในการแปล (Translating Strategies)

ตอนที่ 2 การแปลงงานเขียนประเภทต่าง ๆ (Translating Different Genres)
- ประเภทของงานเขียน (Writing Genres)
- บทที่ 4 การเขียนพรรณนาความ (Descriptive Genre)
- บทที่ 5 การเขียนเล่าเหตุการณ์ (Narrative Genre)
- บทที่ 6 การเขียนอธิบายความ (Expository Genre)
- บทที่ 7 การเขียนจูงใจ (Persuasive Genre)