คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Author : สัญฉวี สายบัว
  • ISBN :9786163143389
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 169
  • ขนาดไฟล์ : 16.97 MB
"หลักการแปล" เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่สนใจการแปล ผู้ที่เริ่มหัดแปล หรือผู้ที่มีหน้าที่ฝึกผู้ที่จะไปทำงานแปล โดยได้บรรยายถึงบทบาทของงานแปลและนักแปลในการสื่อสาร การเตรียมตัวเป็นนักแปล การวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการแปล และหลักการแปลงานเขียนเฉพาะแบบ ประเด็นสำคัญที่ผู้เขียนได้เสนอในหนังสือเล่มนี้คือ การนำแนวคิดทางภาษาศาสตร์มาใช้ในการขจัดข้อบกพร้อง ในการ "จับ" ความหมายและการ "ถ่ายทอด" ออกมาเป็นภาษาในฉบับของนักแปลมือใหม่ สารบัญ บทที่ 1 การแปลคืออะไร บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของงานแปลและนักแปล บทที่ 3 กระบวนการแปล บทที่ 4 วิธีปรับบทแปล บทที่ 5 หลักการแปลและงานเขียนเฉพาะแบบ บทที่ 6 ตัวอย่างแบบฝึกหัดสำหรับฝึกการแปล
"หลักการแปล" เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่สนใจการแปล ผู้ที่เริ่มหัดแปล หรือผู้ที่มีหน้าที่ฝึกผู้ที่จะไปทำงานแปล โดยได้บรรยายถึงบทบาทของงานแปลและนักแปลในการสื่อสาร การเตรียมตัวเป็นนักแปล การวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการแปล และหลักการแปลงานเขียนเฉพาะแบบ ประเด็นสำคัญที่ผู้เขียนได้เสนอในหนังสือเล่มนี้คือ การนำแนวคิดทางภาษาศาสตร์มาใช้ในการขจัดข้อบกพร้อง ในการ "จับ" ความหมายและการ "ถ่ายทอด" ออกมาเป็นภาษาในฉบับของนักแปลมือใหม่

สารบัญ
บทที่ 1 การแปลคืออะไร
บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของงานแปลและนักแปล
บทที่ 3 กระบวนการแปล
บทที่ 4 วิธีปรับบทแปล
บทที่ 5 หลักการแปลและงานเขียนเฉพาะแบบ
บทที่ 6 ตัวอย่างแบบฝึกหัดสำหรับฝึกการแปล