คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.สถาพร ปิ่นเจริญ
  • Author : สถาพร ปิ่นเจริญ
  • ISBN :9786165901413
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 261
  • ขนาดไฟล์ : 22.58 MB
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับภาวะผู้นำกับการจัดการ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมายของผู้นำ หน้าที่ ประเภทของผู้นำ ภาวะผู้นำ การจูงใจ พฤติกรรมองค์กร เทคนิคการบริหารองค์กร การสื่อสาร จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงอำนาจและพฤติกรรมการเมือง ตลอดจนเรื่องราวของผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเครียด อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย
บทที่ 1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำกับการจัดการ
บทที่ 2 ทฤษฎีภาวะผู้นำ
บทที่ 3 ผู้นำกับมนุษยสัมพันธ์และการจูงใจ
บทที่ 4 ผู้นำกับพฤติกรรมองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 5 ผู้นำกับเทคนิคการบริหารองค์การ
บทที่ 6 ผู้นำกับการสื่อสาร
บทที่ 7 ผู้นำกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
บทที่ 8 ผู้นำกับอำนาจและพฤติกรรมการเมือง
บทที่ 9 ผู้นำกับการบริหารความขัดแย้ง
บทที่ 10 ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเครียด