คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
2/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.สถาพร ปิ่นเจริญ
  • Author : สถาพร ปิ่นเจริญ
  • ISBN :9786166032895
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 175
  • ขนาดไฟล์ : 8.37 MB
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ องค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางการบริหาร การศึกษาที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานในเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมองค์การ กระบวนการสื่อสาร ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล การสร้างแรงจูงใจในองค์การ การวิเคราะห์พฤติกรรมการสื่อสาร ต้นแบบชีวิต ฐานะชีวิต และการให้ความสำคัญ ข่ายของการสื่อสาร การพัฒนาองค์การ และการใช้ศิลปะของการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่มนุษยสัมพันธ์และความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การในระยะยาว