คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.จรรยา ยอดนิล
  • Author : จรรยา ยอดนิล
  • ISBN :N/A
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 189
  • ขนาดไฟล์ : 2.26 MB
ตำราเล่มนี้กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี กระบวนการปฏิบัติทางการบัญชีหรือวงจรบัญชี และมีเนื้อหาครอบคลุมวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การบัญชีสำหรับกิจการให้บริการ การบัญชีสำหรับกิจการซื้อสินค้าเพื่อขาย และการบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม ตอนท้ายของแต่ละบทผู้เขียนได้จำทำคำถามท้าบบทและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจ