คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
2/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : คณาจารย์ภาควิชาบัญชี
  • ISBN :9786163988942
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 361
  • ขนาดไฟล์ : 12.81 MB
หนังสือเล่มนี้ เหมาะกับนักศึกษาที่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการบัญชี รวมถึงผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ทางด้านบัญชี คณาจารย์ภาควิชาการบัญชีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยทำให้ผู้ศึกษามีพื้นฐานความรู้ที่สำคัญสำหรับการบันทึกของธุรกิจ และการศึกษาเกี่ยวกับบัญชีขั้นที่สูงขึ้นไป
คำนิยม I
คำนำ II
สารบัญ III
สารบัญภาพ VII
บทที่ 1
หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี 1
บทนำ 2
ความสำคัญและความหมายของการจัดทำบัญชี 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 4
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน 6
องค์ประกอบของงบการเงิน 11
ข้อจำกัดด้านต้นทุุนต่อการรายงานทางการเงินที่มีประโยชน์ 12