คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
2/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ผศ.ดร.จิรวรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์
  • Author : จิรวรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์
  • ISBN :N/A
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 255
  • ขนาดไฟล์ : 3.28 MB
การบัญชีชั้นกลาง 2 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนคือ การบัญชีหนี้สิน (หนี้สินหมุนเวีนยน หนี้สินไม่หมุนเวียน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น) การบัญชีห้างหุ้นส่วน การบัญชีบริษัทและงบกระแสเงินสด โดยได้อธิบาย และยกตัวอย่างประกอบแต่ละเรื่องอย่างละเอียด เข้าใจง่าย